მიმდინარეობს საიტის რეორგანიზაცია
GEOENGRUS
ძიება პროდუქციაში:  
თერაპიული კატეგორია
ინფექციის საწინააღმდეგო
ანტივირუსული
ალერგოლოგია
იმუნოლოგია
პულმონოლოგია
გასტროენტეროლოგია
არასტეროიდები
ოფთალმოლოგია
გინეკოლოგია
ძვალ-სახსროვანი დაავადებები
ნევროლოგია
ენდოკრინოლოგია
ვიტამინები
უროლოგია
გულ-სისხლძარღვთა
ანტიანემიური საშუალებები
პროდუქტების ძიება
 
ყველას ნახვა
 
მთავარი გვერდი >> პროდუქტები 
საერთ. დასახელება:  Trimetazidine
ბრენდი:  ტრიმეკორი
დოზა:  20 მგ
შეფუთვა:  60ტაბლეტი
ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:  ანტიიშემიური

ტრიმეკორის გვერდი

Semadgenloba

preparatis erTi tableti Seicavs aqtiuri nivTierebis _ trimetazidinis dihidroqloridis 20 mg-s.

damxmare nivTierebebi: laqtoza, mikrokristaluri celuloza, natriumis saxameblis glikolati, magniumis stearati, aerosili, Semosagarsi fxvnili ”Selecoat AQ-White”, Semosagarsi fxvnili ”Selecoat AQ-Red”.

moqmedebis meqanizmi

antianginaluri, iSemiis sawinaaRmdego saSualeba.

trimekori aregulirebs ujredebis metabolizms hipoqsiisa da iSemiis dros, xels uSlis ujredSida atf-is raodenobis Semcirebas. preparati uzrunvelyofs membranuli ionuri arxebis normalur funqcionirebas, kaliumisa da natriumis ionebis transmembranul gadasvlas da ujreduli homeostazis SenarCunebas.

hipoqsiisa da iSemiis dros trimekori xels uwyobs miokardiumisa da neirosensoruli organoebis normalur funqcionirebas. Terapiul efeqts iCens gulis iSemiuri daavadebis (aZlierebs tolerantobas fizikuri datvirTvisadmi, amcirebs stenokardiuli Setevebis sixSires), sisxlZarRvovani warmoSobis qorioretinaluri darRvevebis (aumjobesebs baduris funqciur aqtivobas), vestibularuli darRvevebis, sisxlZarRvovani warmoSobis smenis daqveiTebis dros.

menieris daavadebis dros amcirebs Tavbrusxvevas, Suils yurebSi.

trimetazidini swrafad absorbirdeba kuW-nawlavis traqtidan, Cmax miiRweva 2 sT-Si, gamoiyofa Seucvleli saxiT ZiriTadad Tirkmlebis saSualebiT. T1/2 _ 6 sT.

Cveneba

- kardiologia: gulis iSemiuri daavadebis xangrZlivi mkurnaloba: stenokardiuli Setevebis profilaqtika (monoTerapia an kombinirebuli Terapiis SemadgenlobaSi);

- ofTalmologia: iSemiuri komponentebiT mimdinare qorioretinaluri sisxlZarRvovani darRvevebi;

- otorinolaringologia: iSemiuri etiologiis koxleo-vestibularuli darRvevebi (Tavbrusxveva, menieris daavadeba, yurebSi Suili, smenadobis daqveiTeba).

ukuCveneba

orsuloba, laqtaciis periodi, preparatisadmi maRali mgrZnobeloba.

usafrTxoebis zomebi

gulis iSemiuri daavadebis mqone pacientebSi trimekoriT mkurnalobis fonze mniSvnelovnad mcirdeba nitratebze moTxovnileba. fizikuri datvirTvisadmi tolerantoba, Cveulebriv, mkurnalobis dawyebidan 2 kviris Semdeg Zlierdeba.

laqtaciis periodSi trimekoris daniSvnis aucileblobisas, rekomendebulia ZuZuTi kvebis Sewyveta, vinaidan ar aris dadgenili gamoiyofa Tu ara igi dedis rZesTan erTad.

trimetazidinis sxva medikamentebze gavlena da dozis gadaWarbebis SemTxvevebi aRwerili ar aris.

dozireba da miRebis wesi

trimekori iniSneba Wamis dros, dRiuri doza Seadgens 40-60 mg-s. miRebis jeradoba _ 2-3-jer dReSi.

mkurnalobis xangrZlivoba klinikuri suraTidan gamomdinare individualuria.

gverdiTi movlenebi

saWmlis momnelebeli sistemis mxriv: iSviaTad - gulisreva, Rebineba.

SesaZlebelia alergiuli reaqciebi.

vargisianoba da Senaxvis pirobebi

preparatis vargisianobis vadaa 3 weli, inaxeba 10-25oC temperaturaze, sinaTlisagan dacul, mSral, bavSvebisaTvis xelmiuwvdomel adgilze!

gamoSvebis forma

tableti 20 mg; 60 tableti blisterebSi. meoradi SefuTva: muyaos kolofSi.

afTiaqidan gacemis pirobebi

eqimis receptiT!

ბეჭდვა
 
Copyright © 2006-2014.All Rights Reserved
  
Created By:  Pro-Service